top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In de onderhavige voorwaarden van ARRDZ, gevestigd te Moordrecht, met KVK-nummer: 82664838. Wordt verstaan onder:

1.    ARRDZ, gevestigd te Moordrecht, KvK-nummer 82664838, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ARRDZ
2.    De wederpartij van ARRDZ wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Opdrachtgever’.
3.    ARRDZ en Opdrachtgever samen worden aangeduid als ‘Partijen’.
4.    De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangeduid als ‘de Overeenkomst’. 


Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.    De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, orderbevestigingen, Overeenkomsten en andere afspraken tussen Partijen betreffende de werkzaamheden.
2.    De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
3.    Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen. De wijziging of aanvulling geldt altijd slechts voor de desbetreffende Overeenkomst. 
4.    Als enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen uit deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen stellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling een nieuwe bepaling op, deze bepaling zal zo veel mogelijk aansluiten bij de strekking en het doel van de nietige of vernietigde bepaling. 
5.    Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige Algemene voorwaarden is afgeweken, kan Opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot de daarna tot stand gekomen Overeenkomsten.
6.    Wanneer Opdrachtgever eenmaal akkoord is gegaan met deze Algemene voorwaarden, stemt deze in met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op alle latere Overeenkomsten tussen Partijen.
7.    Verwijzingen naar ‘schriftelijk’ in deze Algemene voorwaarden omvatten ook communicatie langs elektronische weg.


Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1.    Offertes van ARRDZ zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de Offerte.
2.    Offertes kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard door Opdrachtgever. 
3.    ARRDZ behoudt het recht om een offerte binnen 4 dagen in te trekken nadat Opdrachtgever de vrijblijvende offerte heeft aanvaard. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.


Artikel 4 - Prijzen
1.    De op aanbiedingen, offertes en facturen van ARRDZ genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.     
2.    De prijzen voor de werkzaamheden die ARRDZ verricht worden uitgedrukt per uur, per dagdeel (5 werkuren), per dag (10 werkuren) of per opdracht.
3.    Indien de prijs wordt uitgedrukt per dagdeel (5 werkuren) of per dag (10 werkuren), worden alle overuren aangemerkt als meerwerk zoals omschreven in artikel 11.9 en 11.10 van deze Algemene voorwaarden.


Artikel 5 - Betaling
1.    Betalingen door Opdrachtgever aan ARRDZ worden volledig, in euro’s op een door ARRDZ aan te  wijzen bankrekeningnummer gedaan. Betalingen geschieden zonder beroep op opschorting of verrekening en uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
2.    Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daar enige aanmaning voor nodig is. Vanaf dat moment mag ARRDZ de verplichtingen opschorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
3.    ARRDZ is gerechtigd een rente van 5 %, incassokosten en eventuele overige kosten op Opdrachtgever te verhalen indien Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, offertes en Overeenkomsten.
4.    In geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van ARRDZ op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
5.    Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door ARRDZ, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ARRDZ te betalen.
6.    ARRDZ kan een voorschot vragen van Opdrachtgever. Het voorschot moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden zijn voldaan of eerder indien dit is aangegeven op de offerte. Indien Opdrachtgever nalaat het overeengekomen voorschot tijdig te betalen, is ARRDZ gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door ARRDZ gemaakte kosten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.    Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel niet of niet volledig nakomt vervallen alle door ARRDZ aan Opdrachtgever verstrekte licenties. Vanaf dat moment vervalt elk recht van Opdrachtgever om de door ARRDZ  gemaakte producties te gebruiken.


Artikel 6 - Informatieverstrekking door Opdrachtgever
1.    Opdrachtgever verplicht zich om alle gegevens en documenten die ARRDZ nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren, tijdig ter beschikking te stellen. 
2.    Opdrachtgever garandeert dat de gegevens, documenten en andere informatie die aan ARRDZ ter beschikking wordt gesteld, juist, volledig en betrouwbaar zijn, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
3.    Opdrachtgever vrijwaart ARRDZ voor elke schade die ontstaat doordat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit dit artikel voldoet.
4.    ARRDZ retourneert de betreffende documenten indien Opdrachtgever dit verzoekt.
5.    Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet duidelijk de door ARRDZ verlangde gegevens en documenten beschikbaar stelt en de aanvang en/of uitvoering van de opdracht daardoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 7 - Oplevering
1.    ARRDZ zal binnen redelijke termijn na het filmen van de laatste beelden een concept-video opleveren. 
2.    Door Partijen afgesproken leveringstermijnen zijn niet fataal, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.    Overschrijding van een leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of recht op annulering van de levering of Overeenkomst, indien het door de overschrijding onredelijk is dat de Overeenkomst in stand blijft heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren.
4.    Tenzij anders overeengekomen heeft Opdrachtgever na oplevering van de concept-video door ARRDZ één week om schriftelijke feedback aan te leveren of om de concept-video schriftelijk goed te keuren.
5.    Indien Opdrachtgever nalaat om binnen één week feedback aan te leveren, wordt dit beschouwd als goedkeuring van de concept-video.
6.    ARRDZ zal de schriftelijke feedback verwerken en binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke feedback een eindproduct opleveren.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom
1.    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten en modelrechten, komen toe aan ARRDZ.
2.    Tenzij anders overeengekomen is ARRDZ bevoegd om haar bedrijfsnaam en logo aan de concept-video en het eindproduct toe te voegen. 
3.    Tenzij anders overeengekomen zal Opdrachtgever het eindproduct niet openbaar maken zonder verwijzing naar de bedrijfsnaam en/of het logo van ARRDZ.
4.    Opdrachtgever vrijwaart ARRDZ voor claims van derden met betrekking tot Intellectuele eigendomsrechten op informatie, visueel materiaal en andere materialen die Opdrachtgever aan ARRDZ verstrekt.
5.     Alle videobeelden, concepten, bestanden en andere materialen blijven te allen tijde eigendom van ARRDZ.
6.    ARRDZ heeft te allen tijde het recht om de concept-video en het eindproduct op haar website te plaatsen voor promotiedoeleinden.


Artikel 9 - Licentie
1.    Opdrachtgever verkrijgt een non-exclusieve licentie tot het gebruik van het eindproduct indien zij aan alle verplichtingen voldoet die zij heeft op grond van deze algemene voorwaarden.
2.    De non-exclusieve licentie tot het gebruik van het eindproduct omvat het gebruik van het eindproduct voor de tussen Partijen overeengekomen bestemming(en).
3.    De door ARRDZ verstrekte licentie is niet overdraagbaar en hiervan mag in geen enkel geval sublicenties worden verleend. 
4.    Opdrachtgever brengt in geen geval aanpassingen of wijzigingen aan in de door ARRDZ opgeleverde concept-video of het eindproduct tenzij ARRDZ hiervoor goedkeuring heeft gegeven.


Artikel 10 - Annulering  
1.    Tenzij anders afgesproken zullen de volgende voorwaarden met betrekking tot (gedeeltelijke) annulering van toepassing zijn; wanneer de Opdrachtgever de dienst geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor ARRDZ ontstane schade te vergoeden. Deze schadevergoeding beloopt een percentage van hetgeen Opdrachtgever aan ARRDZ verschuldigd was indien de Dienst was uitgevoerd:  
A.    Binnen 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden: 25% van de overeengekomen offerte of het aantal gewerkte uren dat ARRDZ voor Opdrachtgever gewerkt zou hebben.
B.    Binnen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden:   50% van de overeengekomen offerte of het aantal gewerkte uren dat ARRDZ voor Opdrachtgever gewerkt zou hebben.  
C.    Binnen 1 week  voor aanvang van de werkzaamheden: 75% van de overeengekomen offerte of het aantal  gewerkte uren dat ARRDZ voor Opdrachtgever gewerkt zou hebben.  
2. ARRDZ behoudt zich het recht voor de werkzaamheden, ook voordat
deze zijn aangevangen, te annuleren wegens gewichtige redenen zoals          een epidemie, pandemie, staking, schaarste van goederen, oproer,  storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, stroom en/of energiestoring, vertragingen van openbare vervoermiddelen, voorspelde (extreme) weersomstandigheden of (de dreiging van) maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen dan wel op aanwijzing van de overheid. 


Artikel 11 - uitvoering werkzaamheden
1.     ARRDZ voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2.    De uitvoering gebeurt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en indien van toepassing, nadat Opdrachtgever het afgesproken voorschot heeft betaald.
3.     ARRDZ kan bepaalde condities verlangen voor het leveren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het worden voorzien van de benodigde apparatuur. Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgen voor het creëren van de gevraagde omstandigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Afwijkende of gewijzigde condities kunnen schriftelijk tussen Partijen worden afgesproken.
4.    Indien de uitvoering van de werkzaamheden wordt belemmerd omdat apparatuur van ARRDZ vanwege weersomstandigheden niet beschermd kan worden, spreken Partijen een nieuwe datum af voor de uitvoering van de werkzaamheden.
5.    Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het voorzien van de locatie waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat deze locatie geschikt is voor uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal de locatie voorzien van voldoende elektra, water, verlichting, sanitaire voorzieningen, bescherming tegen weersomstandigheden, beveiliging, EHBO en andere zaken die vereist of redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door ARRDZ.
6.    ARRDZ zal extra gemaakte kosten doorberekenen aan Opdrachtgever. Onder extra gemaakte kosten worden in ieder geval verstaan: Parkeerkosten en een kilometervergoeding van €0,21 per kilometer.
7.    Indien Opdrachtgever specifieke kledingeisen heeft voor ARRDZ zal Opdrachtgever dit tijdig aangeven. Indien ARRDZ hier extra kosten voor moet maken, zal ARRDZ deze kosten doorberekenen aan Opdrachtgever. De kledingeisen moeten altijd in verhouding staan tot de werkzaamheden die ARRDZ voor Opdrachtgever zal verrichten.
8.    Tenzij anders overeengekomen, zorgt Opdrachtgever ervoor dat ARRDZ wordt voorzien van een maaltijd indien ARRDZ werkzaamheden uitvoert voor Opdrachtgever tussen 11.30 en 13.00 en tussen 17.00 en 19.00. Indien dit niet mogelijk is zullen de door ARRDZ gemaakte kosten voor de maaltijd als extra kosten worden aangemerkt.
9.    Opdrachtgever zal ARRDZ op tijd en volledig toegang geven tot de desbetreffende locatie voor zover dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat ARRDZ tijdig kan beginnen aan de opdracht.
10.    Als ARRDZ hogere kosten heeft gemaakt en/of noodzakelijk meerwerk heeft verricht, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever. Meerwerk wordt verricht in overeenstemming met Opdrachtgever. 
11.    Indien het meerwerk langer dan één uur voortduurt zal ARRDZ zich inspannen om dit meerwerk te verrichten maar behoudt ARRDZ de mogelijkheid zijn werkzaamheden te beëindigen zonder instemming van Opdrachtgever. 
12.    ARRDZ zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om te voorkomen dat er schade ontstaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden, maar is niet aansprakelijk voor normale slijtage, gebruikssporen, cosmetische beschadigingen en/of schade welke ontstaat door ongeschiktheid van de locatie.
13.    Opdrachtgever zal ARRDZ vrijwaren voor schadeclaims van de eigenaar of beheerder van de locatie, behalve wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ARRDZ. 

 

Artikel 12 - Wijzigingen
1.    Als blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht de te verrichten werkzaamheden moeten worden gewijzigd, wordt dit tijdig en na overleg tussen Partijen aangepast.
2.    Een wijziging zoals in lid 1 van dit artikel kan invloed hebben op het tijdstip, de kosten en de kwaliteit van de uitvoering. ARRDZ zal Opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer dit het geval is. 
3.    Wanneer Partijen een vaste prijs voor een opdracht hebben afgesproken, zal ARRDZ aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling leidt tot een  verhoging van deze prijs.


Artikel 13. Overmacht/ onvoorziene omstandigheden
1.    Onder overmacht wordt het volgende verstaan: Iedere tekortkoming van Partijen welke niet toerekenbaar noch te wijten is aan Partijen krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen. Bijvoorbeeld maar niet beperkt tot ziekte en stakingen.
2.    Wanneer sprake is van een situatie zoals in lid 1 worden de verplichtingen van ARRDZ opgeschort voor de duur van de overmachttoestand voor zover dit mogelijk is. 
3.    Wanneer ARRDZ een beroep doet op overmacht zal zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtgever mededelen. 
4.    Wanneer de overmacht van ARRDZ langer dan 90 dagen voortduurt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen. 
5.    ARRDZ kan zich op overmacht beroepen indien zij werkzaamheden niet uit kan voeren omdat ARRDZ van oordeel is dat dit vanwege veiligheidsrisico’s door extreme weersomstandigheden niet kan. Er is in ieder geval sprake van extreme weersomstandigheden wanneer de veiligheid van ARRDZ, personen en apparatuur die op locatie aanwezig zijn niet kan worden gegarandeerd.
6.    Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van ARRDZ ten aanzien van Opdrachtgever kan niet aan ARRDZ worden toegerekend indien de tekortkoming in de nakoming het gevolg is van een situatie die onafhankelijk van de wil van ARRDZ ontstaat en waardoor het niet redelijk is dat de nakoming van de verplichtingen van ARRDZ wordt verlangt.
7.    Indien ARRDZ ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht voor Opdrachtgever, zal ARRDZ de kosten hiervan in rekening brengen bij Opdrachtgever.


Artikel 14 - Garantie
1.    ARRDZ staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden en geleverde producties voldoen aan hetgeen Opdrachtgever redelijkerwijs had mogen verwachten op basis van de tussen Partijen schriftelijk vastgelegde afspraken.
2.    Op alle door ARRDZ uitgevoerde werkzaamheden rust een inspanningsverbintenis. 
3.    Op ARRDZ rust een resultaatverplichting om na het filmen van de laatste beelden binnen redelijke termijn een concept-video op te leveren.

Artikel 15 - Opschorting
Tenzij anders overeengekomen doet Opdrachtgever afstand van haar recht om haar verplichtingen uit een van deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten.


Artikel 16 - Overdracht van rechten
Opdrachtgever zal de Overeenkomst of de rechten en de verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst voortvloeien nooit aan derden overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARRDZ. 


Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1.    De aansprakelijkheid van ARRDZ voor directe schade welke is geleden door Opdrachtgever is, voor zover bij wet toegestaan, beperkt tot gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ARRDZ.
2.    De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 
3.    ARRDZ is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het gebruik van haar website en de informatie daarop of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken.
4.    Aansprakelijkheid van ARRDZ voor indirecte schade voor Opdrachtgever is uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. Onder indirecte schade wordt onder andere begrepen: gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade en bedrijfsschade.
5.    ARRDZ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste verschaffing van informatie of materialen door Opdrachtgever.
6.    Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever op ARRDZ verjaart één jaar na verrichting van de werkzaamheden.
7.    De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel geldt ook als ARRDZ aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet of niet deugdelijk functioneren van de door ARRDZ bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, of andere zaken.
8.    Opdrachtgever zal ARRDZ vrijwaren voor enige (schade)claims van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ARRDZ. 
9.    ARRDZ is niet aansprakelijk voor fouten in het eindproduct indien Opdrachtgever de concept-video heeft goedgekeurd zoals beschreven in artikel 7.
10.    Opdrachtgever zorgt ervoor dat zij vergunningen en toestemming van derden heeft voor zover dit nodig is voor uitvoering van de werkzaamheden door ARRDZ.


Artikel 18 - Klachtplicht
1.    Indien Opdrachtgever van mening is dat er gebreken kleven aan de prestatie van ARRDZ, dient Opdrachtgever binnen dertig dagen na het verrichten van de werkzaamheden en binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden dat hij een beroep doet op een gebrek in de prestatie.
2.    Een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat ARRDZ andere werkzaamheden moet verrichten dan tussen Partijen is afgesproken.


Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.    Op alle werkzaamheden, rechten, verplichtingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ARRDZ is het Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen tussen Partijen zullen alleen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, nadat Partijen zich uiterst hebben ingespannen om op minnelijke wijze tot een oplossing te komen.
3.    Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten in deze algemene voorwaarden.

bottom of page