top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In de onderhavige voorwaarden van DJRens by ARRDZ, gevestigd te Moordrecht, met KVK-nummer: 82664838. Wordt verstaan onder:

 

 1. DJRens by ARRDZ, gevestigd te Moordrecht, KvK-nummer 82664838, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als DJRens.

 2. De wederpartij van DJRens wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Opdrachtgever’.

 3. DJRens en Opdrachtgever worden samen aangeduid als ‘Partijen’.

 4. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangeduid als ‘de Overeenkomst’

  

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, Offertes, opdrachten, orderbevestigingen, Overeenkomsten en andere afspraken tussen Partijen betreffende de werkzaamheden.

 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

 4. Als enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen uit deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen stellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling een nieuwe bepaling op, deze bepaling zal zo veel mogelijk aansluiten bij de strekking en het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

 5. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige Algemene voorwaarden is afgeweken, kan Opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen Overeenkomsten.

 6. Wanneer Opdrachtgever eenmaal akkoord is gegaan met deze Algemene voorwaarden, stemt deze in met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op alle latere Overeenkomsten tussen Partijen.

 7. Verwijzingen naar ‘schriftelijk’ in deze Algemene voorwaarden omvatten ook communicatie langs elektronische weg.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Offertes van DJRens zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de Offerte.

 2. Offertes kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard door Opdrachtgever. 

 3. DJRens behoudt het recht om een offerte binnen 4 dagen in te trekken nadat Opdrachtgever de vrijblijvende offerte heeft aanvaard. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

 

Artikel 4 - Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van DJRens genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.      

 2. De prijzen voor de werkzaamheden die DJRens verricht worden uitgedrukt per uur, per dagdeel (5 werkuren), per dag (10 werkuren) of per opdracht.

 3. Indien de prijs wordt uitgedrukt per dagdeel (5 werkuren) of per dag (10 werkuren), worden alle overuren aangemerkt als meerwerk zoals omschreven in artikel 8.9 en 8.10 van deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 - Betaling

 1. Betalingen door Opdrachtgever aan DJRens worden volledig, in euro’s op een door DJRens aan te  wijzen bankrekeningnummer gedaan. Betalingen geschieden zonder beroep op opschorting of verrekening en uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

 2. Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daar enige aanmaning voor nodig is. Vanaf dat moment mag DJRens de verplichtingen opschorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 3. DJRens is gerechtigd een rente van 5 %, incassokosten en eventuele overige kosten op Opdrachtgever te verhalen indien Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, offertes en Overeenkomsten.

 4. In geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van DJRens op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door DJRens, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan DJRens te betalen.

 6. DJRens kan een voorschot vragen van Opdrachtgever. Het voorschot moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden zijn voldaan of eerder indien dit is aangegeven op de offerte. Indien Opdrachtgever nalaat het overeengekomen voorschot tijdig te betalen, is DJRens gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door DJRens gemaakte kosten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 Artikel 6 - Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich om alle gegevens en documenten, die DJRens nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren, tijdig ter beschikking te stellen

 2. Opdrachtgever garandeert dat de gegevens en documenten en andere informatie die aan DJRens ter beschikking wordt gesteld, juist, volledig en betrouwbaar zijn, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.

 3. Opdrachtgever vrijwaart DJRens voor elke schade die ontstaat doordat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit dit artikel voldoet.

 4. DJRens retourneert de betreffende documenten indien Opdrachtgever dit verzoekt.

 5. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet duidelijk de door DJRens verlangde gegevens en documenten beschikbaar stelt en de aanvang en/of uitvoering van de opdracht daardoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

 Artikel 7 - Annulering 

 1. Tenzij anders afgesproken zullen de volgende voorwaarden met betrekking tot (gedeeltelijke) annulering van toepassing zijn; wanneer de Opdrachtgever de dienst geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor DJRens ontstane schade te vergoeden. Deze schadevergoeding beloopt een percentage van hetgeen Opdrachtgever aan DJRens verschuldigd was indien de Dienst was uitgevoerd: 

 1. Binnen 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden: 25% van de overeengekomen offerte of het aantal gewerkte uren dat DJRens voor Opdrachtgever gewerkt zou hebben.

 2. Binnen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden:   50% van de overeengekomen offerte of het aantal gewerkte uren dat DJRens voor Opdrachtgever gewerkt zou hebben. 

 3. Binnen 1 week  voor aanvang van de werkzaamheden: 75% van de overeengekomen offerte of het aantal  gewerkte uren dat DJRens voor Opdrachtgever gewerkt zou hebben. 

2. DJRens behoudt zich het recht voor de werkzaamheden, ook voordat

deze zijn aangevangen, te annuleren wegens gewichtige redenen zoals          een epidemie, pandemie, staking, schaarste van goederen, oproer,  storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, stroom en/of energiestoring, vertragingen van openbare vervoermiddelen, voorspelde (extreme) weersomstandigheden of (de dreiging van) maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen dan wel op aanwijzing van de overheid.

 

 Artikel 8 - uitvoering werkzaamheden

 1. DJRens voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap.

 2. De uitvoering gebeurt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en indien van toepassing, nadat Opdrachtgever het afgesproken voorschot heeft betaald.

 3. DJRens kan bepaalde condities verlangen voor het leveren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het worden voorzien van de benodigde apparatuur. Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgen voor het creëren van de gevraagde omstandigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Afwijkende of gewijzigde condities kunnen schriftelijk tussen Partijen worden afgesproken.

 4. Indien de uitvoering van de werkzaamheden wordt belemmerd omdat apparatuur van DJRens vanwege weersomstandigheden niet beschermd kan worden, spreken Partijen een nieuwe datum af voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 5. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het voorzien van de locatie waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat deze locatie geschikt is voor uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal de locatie voorzien  van  voldoende elektra, water, verlichting, sanitaire voorzieningen, bescherming tegen weersomstandigheden, beveiliging, EHBO en andere zaken die vereist of redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door DJRens.

 6. Tenzij anders is overeengekomen, zal DJRens extra gemaakte kosten doorberekenen aan Opdrachtgever. Onder extra gemaakte kosten worden in ieder geval verstaan: parkeerkosten en een kilometervergoeding van €0,21 per kilometer.

 7. Indien Opdrachtgever specifieke kledingeisen heeft voor DJRens zal Opdrachtgever dit tijdig aangeven. Indien DJRens hier extra kosten voor moet maken, zal DJRens deze kosten doorberekenen aan Opdrachtgever. De kledingeisen moeten altijd in verhouding staan tot de werkzaamheden die DJRens voor Opdrachtgever zal verrichten.

 8. Tenzij anders overeengekomen, zorgt Opdrachtgever ervoor dat DJRens wordt voorzien van een maaltijd indien DJRens werkzaamheden uitvoert voor Opdrachtgever tussen 11.30 en 13.00 en tussen 17.00 en 19.00. Indien dit niet mogelijk is zullen de door DJRens gemaakte kosten voor de maaltijd als extra kosten worden aangemerkt.

 9. Opdrachtgever zal DJRens op tijd en volledig toegang geven tot de desbetreffende locatie voor zover dit noodzakelijk is bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat DJRens tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 10. Als DJRens hogere kosten heeft gemaakt en/of noodzakelijk meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten voor rekening van Opdrachtgever. Meerwerk wordt verricht in overeenstemming met Opdrachtgever.

 11. Indien het meerwerk langer dan één uur voortduurt zal DJRens zich inspannen om dit meerwerk te verrichten maar behoudt DJRens de mogelijkheid zijn werkzaamheden te beëindigen zonder instemming van Opdrachtgever.

 12.  DJRens zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om te voorkomen dat er schade ontstaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden, maar is niet aansprakelijk voor normale slijtage, gebruikssporen, cosmetische beschadigingen en/of schade welke ontstaat door ongeschiktheid van de locatie.

 13. Opdrachtgever zal DJRens vrijwaren voor schadeclaims van de eigenaar of beheerder van de locatie, behalve wanneer en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DJRens.

  

Artikel 9 - Wijzigingen

 1. Als blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht de te verrichten werkzaamheden moeten worden gewijzigd, wordt dit tijdig en na overleg tussen Partijen aangepast.

 2. Een wijziging zoals in lid 1 van dit artikel kan invloed hebben op het tijdstip, de kosten en de kwaliteit van de uitvoering. DJRens zal Opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer dit het geval is.

 3. Wanneer Partijen een vaste prijs voor een opdracht hebben afgesproken, zal DJRens aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling leidt tot een  verhoging van deze prijs.

 

 Artikel 10. Overmacht/ onvoorziene omstandigheden

 1. Onder overmacht wordt het volgende verstaan: Iedere tekortkoming van Partijen welke niet toerekenbaar noch te wijten is aan Partijen krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen. Bijvoorbeeld maar niet beperkt tot ziekte en stakingen.

 2. Als sprake is van een situatie zoals in lid 1 en 2 worden de verplichtingen van DJRens opgeschort voor de duur van de overmachttoestand voor zover dit mogelijk is.

 3. Wanneer DJRens een beroep doet op overmacht zal zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtgever mededelen.

 4. Wanneer de overmacht van DJRens langer dan 90 dagen voortduurt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.

 5. DJRens kan zich op overmacht beroepen indien zij werkzaamheden niet uit kan voeren omdat DJRens van oordeel is dat dit vanwege veiligheidsrisico’s door extreme weersomstandigheden niet kan. Er is in ieder geval sprake van extreme weersomstandigheden wanneer de veiligheid van DJRens, personen en apparatuur die op locatie aanwezig zijn, niet kan worden gegarandeerd tijdens de op- en afbouw of uitvoering van de opdracht

 6. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van DJRens ten aanzien van Opdrachtgever kan niet aan DJRens worden toegerekend indien de tekortkoming in de nakoming het gevolg is van een situatie die onafhankelijk van de wil van DJRens ontstaat en waardoor het niet redelijk is dat de nakoming van de verplichting van DJRens wordt verlangt.

 7. Indien DJRens ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht voor Opdrachtgever, zal DJRens de kosten hiervan in rekening brengen bij Opdrachtgever.

 

 Artikel 11 - Garantie

 1. DJRens staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden voldoen aan hetgeen Opdrachtgever redelijkerwijs had mogen verwachten op basis van de tussen Partijen schriftelijk vastgelegde afspraken.

 2. Op DJRens rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 

 Artikel 12 - Opschorting

Tenzij anders overeengekomen doet Opdrachtgever afstand van haar recht om haar verplichtingen uit een van deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten.

  

Artikel 13 - Overdracht van rechten

Opdrachtgever zal de Overeenkomst of de rechten en de verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst voortvloeien nooit aan derden overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DJRens.

  

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DJRens voor directe schade welke is geleden door Opdrachtgever is, voor zover bij wet toegestaan, beperkt tot gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DJRens.

 2. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 3. DJRens is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het gebruik van haar website en de informatie daarop of de onmogelijkheid om de website en de informatie daarop te gebruiken.

 4. Aansprakelijkheid van DJRens voor indirecte schade voor Opdrachtgever is uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. Onder indirecte schade wordt onder andere begrepen: gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade en bedrijfsschade.

 5. DJRens is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste verschaffing van informatie door Opdrachtgever

 6. Elk vorderingsrecht van Opdrachtgever op DJRens verjaart één jaar na verrichting van de werkzaamheden.

 7. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel geldt ook als DJRens aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door DJRens bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, of andere zaken.

 8. Opdrachtgever zal DJRens vrijwaren voor enige (schade)claims van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DJRens.

 9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat zij vergunningen en toestemming van derden heeft voor zover dit nodig is voor uitvoering van de werkzaamheden door DJRens.

 

 Artikel 15 - Klachtplicht

 1. Indien Opdrachtgever van mening is dat er gebreken kleven aan de prestatie van DJRens dient Opdrachtgever binnen dertig dagen na het verrichten van de werkzaamheden en binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden dat hij een beroep doet op een gebrek in de prestatie.

 2. Een klacht kan in ieder geval niet tot gevolg hebben dat DJRens andere werkzaamheden moet verrichten dan tussen Partijen is afgesproken.

 

 Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle werkzaamheden, rechten, verplichtingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en DJRens is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen Partijen zullen alleen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, nadat Partijen zich uiterst hebben ingespannen om op minnelijke wijze tot een oplossing te komen.

 3. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten in deze algemene voorwaarden.

bottom of page